ĐÃ LÀM SẾP THÌ PHẢI…

1. Đã làm sếp thì phải biết nhận trách nhiệm về sự sai sót của nhân viên. Lỗi của cấp dưới thì cấp trên phải chịu trách nhiệm lớn hơn.

2. Đã làm sếp phải thận trọng trong từng câu nói của mình, phải ghi nhớ từng câu từng chữ trong câu nói của mình. Đừng “hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều với nhân viên”. Câu hôm nay vừa nói ngày mai đã quên.

3. Đã làm sếp phải biết quý trọng thời gian của chính mình. Phân bổ công việc và giao trách nhiệm rõ ràng cho nhân viên, không để mất thời gian của chính mình hay của nhân viên vào những cuộc họp lan man.

4. Đã làm sếp, muốn được tôn trọng thì hãy tôn trọng tất cả nhân viên của mình. Đã tin thì cho làm, không thì cho nghỉ. Nhưng đừng có phớt lờ sự hiện diện của họ trong công ty. Làm sếp phải biết cách làm sao khiến nhân luôn nghĩ rằng sếp luôn quan tâm đến sự có mặt, hay vắng mặt của họ và quan tâm đến nhu cầu, và nguyện vọng của họ.

5. Đã làm sếp thì không bao giờ được nói đùa với nhân viên. 1 là nhân viên sẽ nhờn với bạn. 2 là lúc nói đùa thì nó tưởng nói thật, đến khi bạn nói thật thì họ lại tưởng bạn đùa.

6. Đã làm sếp thì phải học cách lắng nghe trước khi học cách lên tiếng. Lắng nghe và quan sát giúp bạn biết và hiểu tường tận từng ngõ ngách mọi sự việc trong công ty hơn bạn nghĩ nhiều.

7. Đã làm sếp thì nên nói ít làm nhiều và đừng kỳ vọng nhân viên cũng như mình. Thứ nhất đây không phải công ty của người ta. Thứ hai nếu người ta được như bạn thì người ta đã thành sếp.

8. Đã làm sếp không bao giờ được nói xấu nhân viên cũ cho dù họ có thể nào đi chăng nữa. Nhân viên không nói nhưng họ chẳng bao giờ tôn trọng một người chuyên đi nói xấu người cũ khi đã “chia tay”.

9. Đã làm sếp thì phải biết đứa nào thảo mai đứa nào không. Cái đứa mà suốt ngày khen bạn, vâng dạ với bạn, lặp đi lặp lại lời của bạn như những triết lý bất hủ thì đó chính là đứa giết chết sự nghiệp của bạn vào một ngày không xa.

10. Đã làm sếp thì phải ghi nhớ bạn không giờ làm bạn được với nhân viên. Dù có cùng chí hướng, cùng cảnh ngộ như thế nào thì bạn vẫn là sếp và họ làm thuê cho bạn.

To be a boss, you must…

1. As a boss, you must know how to take responsibility for the mistakes of your employees. When subordinates make mistakes, superiors must take greater responsibility.
2. As a leader, he must be careful in his every sentence, must remember every word of his sentence. Don’t “promise big and break promises to employees”. What you said today, you will forget tomorrow.
3. As a boss, you need to know how to value your time. Assign work and responsibilities to employees clearly, don’t waste your time or your employees’ time in messy meetings.
4. As a boss, if you want to be respected, respect all your employees. If you believe in it, let it work, if not, let it. But do not forget about their presence in the company. A boss must know how to make employees think that the boss is always interested in their presence or absence and cares about their needs and wants.
5. As a boss, never make fun of employees. 1 is that the stick is thick with you. 2 when you tell a joke, they think you’re telling the truth, when you tell the truth, they think you’re joking.
6. As a leader, you must learn to listen before you speak. Listening and observing will help you feel and understand every corner of the business more deeply than you think.
7. As a boss, you should talk less and do more, and don’t expect your employees to be like you. First of all, it’s none of their business. Second, if people can be like you, they are already the boss.
8. As a boss, never speak ill of a former employee, no matter who they are. Employees won’t say it, but they will never respect a person who talks bad about their ex when they “break up”.
9. If you are the boss, you should know who is cheating and who is not. That person who praises you all day, yes to you, repeats your words like immortal philosophies, is the one who will one day kill your career, not far away.
10. As a boss, you must remember that you can never be friends with your employees. No matter how you have the same direction, the same situation, you are still the boss and they work for you.

#TimmyLifelines

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Main Menu