Một số mô hình marketing và kinh doanh được ưa chuộng hiện nay

Mô hình Marketing:

 1. Inbound Marketing: tập trung vào việc tạo ra nội dung chất lượng và giá trị để hấp thụ và quản lý khách hàng tiềm năng.
 2. Marketing automation: sử dụng phần mềm tự động hóa để giải quyết các nhiệm vụ marketing thủ công và tối ưu hóa quá trình marketing.
 3. Artificial Intelligence (AI) và Machine Learning (ML) trong marketing: sử dụng công nghệ AI và ML để tối ưu hóa quá trình marketing và tăng hiệu suất.
 4. Account-Based Marketing (ABM): tập trung vào việc quản lý mối quan hệ với các khách hàng cụ thể và quan trọng.
 5. Influencer Marketing: tập trung vào việc sử dụng những người đại diện cho thương hiệu để truyền tải thông điệp cho khách hàng tiềm năng.

Mô hình kinh doanh:

 1. SaaS (Software as a Service): cung cấp phần mềm dịch vụ qua mạng Internet.
 2. E-commerce: bán hàng trực tuyến qua mạng Internet.
 3. Dropshipping: bán sản phẩm mà không cần sở hữu hàng tồn kho hoặc quản lý giao hàng.
 4. Subscription-based model: cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm theo gói hàng tháng.
 5. On-demand services: cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
 6. Platform-based business model: tạo ra một nền tảng để kết nối các bên liên quan với nhau, ví dụ như Uber hoặc Airbnb.
 7. Niche e-commerce: tập trung vào một lĩnh vực hoặc niềm đam mê phức tạp để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ chuyên sâu.

#Lifelines

Some popular marketing and business models today

Marketing Model:

Inbound Marketing: focuses on creating quality and valuable content to absorb and manage leads.

Marketing automation: use automation software to solve manual marketing tasks and optimize the marketing process.

Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) in marketing: using AI and ML technologies to optimize the marketing process and increase performance.

Account-Based Marketing (ABM): focuses on relationship management with specific and important customers.

Influencer Marketing: focuses on using brand representatives to convey messages to potential customers.

Business model:

SaaS (Software as a Service): provides software as a service over the Internet.

E-commerce: selling goods online via the Internet.

Dropshipping: sell products without owning inventory or managing shipping.

Subscription-based model: offer a service or product on a monthly basis.

On-demand services: provide a service or product according to the customer’s request.

Platform-based business model: create a platform to connect stakeholders together, like Uber or Airbnb.

Niche e-commerce: focus on a complex niche or passion to provide an in-depth product or service.

#Lifelines

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Main Menu